Formularz reklamacji

I. FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU

Firma Produkcyjno Handlowa BSG Barbara Gregorczyk
ul. Pańska 10
32-065 Wola Filipowska
email: renata.gregorczyk@bsg.info.pl
tel.: +48 666815825

......................., dnia .....................................

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

...................................................................................................................

Adres konsumenta (-ów)

...................................................................................................................

Reklamacja towaru


Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ..................................... produkt

............................................................................................................................................................ jest wadliwy.

Wada polega na:

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Wada została stwierdzona w dniu .......................................................................... .

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

  • wymiany towaru na nowy na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • nieodpłatną naprawę towaru na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ..................................... (słownie: ............................................................................................................) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ............................................................................................................... / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ............................................................................................................... /przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
Z poważaniem..................................... 

II. FORMULARZ REKLAMACJI W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


Firma Produkcyjno Handlowa BSG Barbara Gregorczyk
ul. Pańska 10
32-065 Wola Filipowska
email: renata.gregorczyk@bsg.info.pl
tel.: +48 666815825

............................., dnia .....................................

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

.............................................................................................................

Adres konsumenta (-ów)

.............................................................................................................

Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektronicznąNiniejszym zawiadamiam, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego / świadczeniem usług elektronicznych
*) przez Sprzedawcę w ramach Sklepu składam reklamację dotyczącą usługi:

Nazwa usługi:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Opis problemu:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Z poważaniem

.....................................
*niepotrzebne skreślić*niepotrzebne skreślić